...


انسان ها با دو چشم و یک زبان به دنیا می آیند تا دو برابر آنچه می گویند ببینند .

ولی از طرز سلوک شان این طور استنباط می شود که آن ها با دو زبان و یک چشم تولد یافته اند ، زیرا همان افرادی که کمتر دیده اند ، بیشتر حرف می زنند و آن هایی که هیچ ندیده اند ، درباره همه چیز اظهار نظر می کنند .


منبع این نوشته : منبع